top of page

Byalagen

”Här vill jag bo!”. Det är visionen för ett tävlingsförslag i Södra Sörse i Varberg, som tillsammans med utveckling av det ursprungliga beståndet blir en sista pusselbit i att ge hela området en ny karaktär. I inbjudan lyftes särskilt önskemål om att skapa mobilitetspooler, aktiviteter och mötesplatser som bidrar till umgänge i alla åldrar.

År: 2021
Plats: Varberg
Omfattning: 45 000 m²
Beställare: Varbergs Bostad
Visualisering: Visulent

För att uppnå ovanstående var de gemensamma ytorna av största vikt, både de som rör utemiljön och de byggnader som inhyser gemensamma funktioner. Det är i detta sammanhang som en annan betydelse av förslagets motto framträder, nämligen BYA-lagen. Med denna menar vi att detaljplanen för Södra Sörse använder areabegreppet BYA som dominerande styrning för exploateringsgraden. Vi har tagit detta som en viktig utgångspunkt för vårt arbete för vi anser att denna styrning manar till extra eftertanke hur marken disponeras. Rent konkret betyder detta att vi vill arbeta med i princip alla gemensamma bostadskomplement och lokaler integrerade i större huvudvolymer.

Vårt tävlingsförslag Byalagen är den sista pusselbiten i att ge hela området en ny karaktär.

För att skapa ett projekt som både sticker ut, smälter in och knyter ihop de nya kvarteren med befintlig bebyggelse har vi valt att arbeta med tre arkitektoniska uttryck. Vissa av husen föreslogs få vitt glaserat fasadtegel med träfönster i mörklaserad Accoya. Gedigna efterforskningar på pris och underhåll har kunnat visa på en rimlighet att föreskriva så pass exklusiva material.

I förslagets slutna kvarter utgår arkitekturen från innergårdarna. Här kläs alla skydda fasader, liksom undersidor av loftgångar, med en enhetlig träpanel. Mer väderexponerade ytor, som pelare, balkar och krönplåtar föreslås utföras i antracitgrå stål. I mitten av gården finns en öppen dagvattenhantering i form av en regnträdgård och en vattenspegel, som blir en nytolkning av det romerska atriumhusets "Impluvium".

Kontakt

Veronica.jpg

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

Fredrik Brorson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page