top of page

Fyllingeskolan

I Fyllinge, ett bostadsområde sydost om Halmstads centrum, byggs en skola för 300 elever i årskurserna F–3. Fyllingeskolan ska bli en modern skola med en variation av undervisningsmiljöer med barnens bästa i fokus. Med en utemiljö som erbjuder lek med hänsyn till alla barns olika behov, ligger skolan med närhet till hemmen.

År: 2023
Plats: Halmstad
Omfattning: 4 856 m²
Beställare: Halmstads kommun
Visualisering: Visulent

Skola med barnens bästa i fokus

Den nya skolan står på en plats som är noga utvald med barnens bästa i fokus. Den nya byggnaden ansluter följsamt till platsen med hög arkitektonisk kvalité, där ambitionen har varit att skapa en byggnad likt skolbyggnader historiskt sett blir ett landmärke i lokalsamhället. Den nya skolan får en fasad av hårdbränt rött tegel som kompletteras med plåtpartier i vertikala band. Dessa fält markeras i olika färger, som återkommer i den interiöra färgsättningen för att skapa igenkänning för barnet, ”där är mitt klassrum”.

Nya Fyllingeskolan består av en sammanhållen huskropp i två plan, med en huvudentré för samtliga skolbarn, vilket bidrar till god säkerhet, orienterbarhet och överblickbarhet. En större huvudentré innebär också att eleverna strålar samman på en neutral plats utanför sina respektive hemvister. Från entrén kommer man vidare till ”Arenan”, en uppehållsyta med flexibel användning, som i sin tur leder vidare till matsalen. I Arenan finns en nivåskillnad som tas upp med hjälp av en trappa och inomhusläktare. På den nedre golvnivån finns en scen, som står i förbindelse med skolans bibliotek.

Skolans väggar pryds av konstverk som valts ut med inflytande av skolans elever.

Skolan får en variation av undervisningsmiljöer, där klassrummen kompletteras av grupprum för studier och grupparbete. Det finns ett rörelserum för aktiv undervisning. Dessutom finns i varje arbetsenhet en öppen lärmiljö, med koppling till fritidsateljéer.

Utemiljön har planerats för att erbjuda lek som tar hänsyn alla barns olika behov, där största möjliga hänsyn har tagits till att bevara befintlig grönska på tomten. En skogsdunge fredas och inkluderas i skolans utemiljö, samtidigt som den gränsar av mot bussgatan och delvis reducerar buller. Cykelvägen kompletteras och byggs ut och säkerställer att elever och personal kan färdas till och från skolan säkert och tryggt.

Kontakt

August Orrling
Arkitekt SAR/MSA

Ulrika Ferdman
Byggnadsingenjör

bottom of page