SKYTTESKOLAN

I anslutning till knutpunkten Marklandsgatan har Fredblad fått möjlighet att delta i skapandet av en ny

F-9 skola för 850 elever med tillhörande fullstor idrottshall, särskola och tillagningskök. Nya Skytteskolan utförs som en samverkansentreprenad och är den första av totalt fyra skolor.

Vägledande i utformning av Nya Skytteskolan har varit tanken att den fysiska miljöns huvuduppgift är att ge stöd för verksamheten och dess pedagogik. Lärmiljöerna är därför utformade för att möta olika åldrar och lärstilar. Det traditionella klassrummet finns kvar, men kompletteras med rum i andra storlekar, former och med andra funktioner. Det ska alltid finnas ett rum som är anpassat för just den gruppstorlek och de uppgifter som skall lösas, inte för stort och inte för litet.

Skytteskolan bedriver sedan tidigare ett aktivt normarbete och eftersträvar att behandla alla lika oavsett könstillhörighet, sexualitet, hudfärg, religion osv. Det har bidragit till att Nya Skytteskolan ingår som pilotprojekt i Lokalförvaltningens projekt Jämlikt byggande med avseende på omklädningsrum och utemiljö. Målet har varit att skapa en trygg miljö i anslutning till idrotten med många olika möjligheter till omklädning och dusch för personer med olika behov av avskildhet.

I utformningen av utemiljön har fokus varit att allas lek är lika värd och det ska finnas plats för olika typer av lek på skolgården. Byggnadens form och placering delar in skolgården i flera olika rum som sedan har åldersanpassat beroende på läge. Skolan har en utomhusprofil och ungefär 20% av undervisningstiden sker på annan plats än i klassrummet. Skolgården fungerar därför även som pedagogiska lärmiljö med utomhusklassrum, utekök och skolträdgård.

Den nya byggnaden är placerad i ett storskaligt parkrum omgiven av modernistiska flerbostadshus i tegel. Den nya skolan har getts en sammanhållen modern fasadgestaltning, med tydlig koppling till befintliga skolbyggnader och omkringliggande bebyggelse. Volymen är uppdelad i flyglar som öppnar upp mot grannskapet och skapar goda dagsljusförhållanden och korta interna avstånd. Skolan arbetar med en inriktning mot natur och miljö vilket avspeglar sig byggnadens form, färg och materialval. Lugna färgtoner och hållbara naturmaterial dominerar ute som inne.

1/1

FAKTA

KONTAKTPERSONER

2018

Göteborg

Lokalförvaltningen, Göteborgs stad

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

12 250 m²

Pierre Hagerlund

Arkitekt SAR/MSA

Per Uhlin

Arkitekt SAR/MSA