STADSUTVECKLING

Stadsplanering är komplext, med många aktörer och faktorer som måste samverka för att skapa en bra helhet. God ekonomi är en av de avgörande förutsättningarna för lyckad stadsutveckling. Med vår stora erfarenhet av att utforma byggnader så vet vi vad som krävs för att skapa socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer.

Rondellen_Fredblad_Visulent.jpg

Omvandlingen av Södra Åstranden är en stor och viktig pusselbit i Falkenbergs kommuns projekt ”Stråket staden-stranden” som syftar till att koppla centrum med Skrea strand genom att skapa mötesplatser längs vägen.

 

På gammal industrimark i centrala Falkenberg planeras nu för ca 1100 nya bostäder, service samt grönytor, parkstråk och en stor kajpromenad som bjuder in till vistelse vid Ätran. Bakom projektet står Ekängengruppen AB som är baserade i staden.

GUSTAVAS PLATS

Älvängen

På den före detta busstationen i Älvängen planeras det för ett nytt bostadskvarter.

 

Tillsammans med SERNEKE och Ale kommun har Fredblad tagit fram ett förslag för 120 nya lägenheter, yta för lokaler och ett parkeringshus. Tillsammans bildas ett kvarter som kommer bidra med liv och rörelse till Älvängen och dess invånare.

MÖLNDALS INNERSTAD

Mölndal

Trots det gynnsamma läget hade Mölndal centrum under lång tid stagnerat, med nedläggningar av butiker och vakanta lokaler.

 

Det kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder som äger flera av fastigheterna i den norra delen av centrum och anlitade Fredblad arkitekter kort därefter för att ta fram en centrumutvecklingsplan som skulle vända trenden.

 

Vårt förslag blev om- och tillbyggnad i Kv. Hajen 2 och helt nya byggnader i Kv. Gråsejen för att göra om Bergmansgatan till en stadsgata med butiker längs båda sidor och en tillförsel av ca 200 nya lägenheter.

TUVELYCKAN

Båstad

Efter att ha initierat detaljplaneläggningen av området har vi i ett nära samarbete med Båstads kommun tagit fram detaljplanen för den stadsdel som nu växer fram mellan den vidsträckta sandstranden och Båstads nya station - Tuvelyckan. 

 

Tuvelyckan kommer att bli en modern blandstad med villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Här finns förutsättningen att skapa en miljösmart stad på ett naturligt sätt.