Vinst – igen – för Fredblad i Västerport!

Den 27 augusti fattade Varbergs kommunstyrelse beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas att få bygga i Varbergs nya stadsdel Västerport, etapp 1. Fredblad arkitekter är tillsammans med Riksbyggen en av vinnarna med förslaget ’’Rum för hela livet’’, ett kvarter som är beläget i den nya stadsdelens framkant.

Förslaget innehåller 45 yteffektiva lägenheter som är optimerade utifrån det vardagliga livet. I stort sett alla lägenheter har balkong mot söder eller västläge för att kunna ta del av solljuset. I byggnadens bottenvåning samlas gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och co-workingytor. Co-workingytorna utgör också en mötesplats tillsammans med en takterrass och orangeri. I bottenvåningen mot Hamntorget föreslås en större lokal för café eller restaurang för att göra byggnaden till en självklar och inkluderande plats att vistas och verka på för Varbergsbor i alla åldrar.

Utdrag ur juryns motivering
’’//…//Rum för hela livet är ett robust bidrag till Västerport som bygger på omsorgsfull tegelarkitektur. Förslaget tillvaratar platsens förutsättningar och har goda förutsättningar att skapa en god helhet med omgivande bebyggelse för långsiktigt hållbar stadskvalitet.’’

Tomtens framskjutna läge i Västerport har styrt processen och lett till en lösning som tar tillvara på havsutsikten, men som även tar hänsyn till det vindutsatta läget. Förslaget bygger därför på en tegelarkitektur som utformats med hänsyn till innerhamnens tradition och materialbearbetning. Förslaget är ett samspel mellan det historiskt igenkänningsbara, okonventionella och samtida.

Helheten skapar ett intressant spänningsförhållande som kommer leva över tid och bli framtidens kulturarv. Lokalerna i markplan bidrar till att levandegöra stadslivet och den inbjudande restaurangen på hörnet kommer med all säkerhet bli en nod och mötesplats i det framtida Västerport.

- Som arkitekt måste man blicka både mot historien och framtiden. Det breda perspektivet gäller alla nivåer från staden som helhet, till gaturummet, entrén, den egna bostaden och individen. Att gestalta en miljö som känns bekant, men ändå modern och intressant, där folk trivs och känner sig trygga. Det är något som vi hoppas att vi lyckats med i vårt förslag.’’ säger Fredrik Brorson, en av arkitekterna bakom förslaget.

Detta är Fredblad arkitekters andra vinst i Varbergs nya stadsdel Västerport. Fredblad vann tidigare i våras markanvisningstävlingen om att rita stadsdelens nya hotell, Hotell Västerport Varberg.

1/1