nästa projekt

föregående projekt

Humanisten

Parallellt uppdrag om tillbyggnad till Humanistiska Fakulteten i Göteborg

Fredblad har ritat ett förslag i ett parallellt uppdrag för en tillbyggnad av Humanisten vid Näckrosdammen i Göteborg. Den nya tillbyggnaden innehåller föreläsningssalar, arbetsrum och studieytor för studenterna. Stor vikt har lagts vid att hitta ett fungerande samband mellan det nya och det gamla. Tvärsnittet gestaltas i ett centralt, öppet stråk runt vilket merparten av programfunktionerna är orienterade. Genom en kompakt tillbyggnad blir avstånden korta, och man kan undvika att bygga in i det angränsande berget mot väster. Utdrag ur juryns utlåtande: ”Förslaget utgår från ett djärvt avsteg från uppdragets programförutsättningar, där det befintliga, genomgående gång- och cykelstråket givits en ny sträckning, för att möjliggöra en långtgående integration mellan befintlig och ny byggnad.” ”..Tillbyggnaden möter det befintliga Humanisthuset i ett genomgående, fyra våningar högt, överglasat inre huvudstråk, kring vilket huvuddelen av programmets publika lokaler organiserats. Detta huvudgrepp medger god orienterbarhet och goda samband inom anläggningen. Det föreslagna, genomgående huvudstråket har stora rumsliga kvaliteter med restaurang, bibliotek och hörsal i god kontakt med huvudentrén.” ”…Den föreslagna fasadutformningen i ytbelagt glas och stål och huvudstråkets längsgående träpanelade sidovägg, kontrasterar mot Humanisthuset och ger byggnaden en stark, egen karaktär.”

År: 2011
Beställare: Akademiska Hus
Ort: Göteborg
Adress: Lundgrensgatan 5


info@fredblad.se