top of page
Härlandatjärnskolan från ovan

Miljö och hållbarhet genomsyrar allt vi gör, från vårt dagliga arbete på kontoret till hur vi bedriver våra projekt.

Tillsammans kan vi driva på utvecklingen mot en hållbar framtid.  

Medvetenheten kring hur vi som arkitekter påverkar vår miljö och vårt klimat är ständigt närvarande och vi vill i vår verksamhet ta ansvar och verka för en hållbar utveckling av vårt samhälle. När vi ser tillbaka är det tydligt att vi sedan starten skapat arkitektur som främjar långsiktigt välbefinnande och drivit utvecklingen inom miljö.

 

Vi står alla inför samma utmaningar med klimatförändringar, minskade resurser och minskning av biologisk mångfald. Att verka för en god och hållbar miljö och att leda förändring är för oss en självklarhet och något vi tar på allvar. Vi erbjuder klimatvänliga och kostnadseffektiva lösningar och hjälper våra kunder att lyckas med det helt nödvändiga omställningsarbetet.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor och har djup kunskap inom området. På Fredblad är det en integrerad del i vår organisation. Det innebär att vi tillsammans har en helhetssyn på miljö och hållbarhet som genomsyrar allt vi gör, från vårt dagliga arbete på kontoret till hur vi bedriver våra projekt. Vårt miljöarbete innefattar bland annat granskning av material och produkter i projekten samtidigt som vi försöker minska byggnadernas energianvändning.

Kan vi hjälpa dig inom hållbarhetsområdet? 

Ta gärna kontakt med Ulrika!

Fredblads hållbarhetsrapport

Tillsammans för hållbar arkitektur

Vår ambition är att ligga i framkant och ständigt utveckla och förnya oss själva och vår verksamhet. Vägen är sällan spikrak men varje år höjer vi ambitionsnivån för vårt miljöarbete och driver utvecklingen framåt genom att utmana både oss själva och våra kunder.

Vi strävar alltid efter att inspirera våra kunder till att göra miljömedvetna och hållbara val.

Hållbarhetssamordning och certifieringar

 • BREEAM

 • Leed

 • Miljöbyggnad

 • ELLW

 • Svanen

 • Passivhus

Cirkulär arkitektur och återbruk

 

 • Byggnadsanpassning som ombyggnation, tillbyggnation och re-purposing

 • Inventering material och möbler

 • Återbruk material och möbler

Klimatneutralitet och energieffektivisering

 

 • Träbyggande

 • Klimatsmart byggande

 • Klimatanpassning

 • Klimatdeklaration

 • Klimatkalkyl

 • CO2-beräkning

 • Livscykelanalys (LCA)

 • Mobilitetslösningar

Paradisäpplet flerbostadshus i Varberg
Kikås insektshotell

Värdeskapande och ekonomisk hållbarhet

 

 • Behovsanalys

 • Verksamhetsutveckling

 • Idéutveckling och innovation

 • Lokalstrategi

 • Lokaloptimering

 • Kulturvård

Social hållbarhet

 

 • Barnkonsekvensanalys

 • Social konsekvensbeskrivning

 • Stadskvalitetsanalys

 • Tillgänglighetssakkunnig

 • Dialogprocesser, co-design och processledning

 • Medborgardialoger

 • Co-creation processer

Digital hållbarhet

 

 • BIM

 • Spacemaker

För oss är vår närmiljö på västkusten en ständig påminnelse om att vi verkar här och nu och att vi varje dag bidrar till hur vår gemensamma livsmiljö värnas för kommande generationer.

För att verka för en hållbar utveckling ligger FN:s globala miljömål till grund för hur vi styr vår verksamhet och prioriterar i våra projekt. På så vis kan vi bidra och reducera vårt klimatavtryck – allt för att bidra till en hållbar framtid. 

Brygga ner till stranden

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas som är en miljöledningsstandard som bygger på kraven i ISO 14 001. Det innebär bland annat att vi har kartlagt vår verksamhet och satt upp miljömål som följs upp och efterlever rutiner som gagnar vår miljö.

Årets Miljöpris 2018 mottages av Fredblad

Vi blev tilldelade 'Årets Miljöpris' av Halmstads Näringsliv 2018. 

Vi certifierar oss för en hållbar utveckling

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder kopplat till såväl hållbarhet och miljö som till kvalité i våra leveranser och åtaganden mot beställare. Fredblad arkitekter är certifierade enligt Svensk Miljöbas och Svensk kvalitetsbas, där vi genomgår regelbundna revisioner av vårt ständigt pågående miljö- och kvalitetsarbete.

Certifieringbevis - Miljöledningssystem

Certifieringbevis - Kvalitetsledningssystem

Stadsgården i Halmstad

Utvalda projekt

bottom of page