nästa projekt

föregående projekt

Kattegattgymnasiet

Huvudentrén på Kattegattgymnasiets nybyggnad riktar sig mot stadens centrum, den bjuder in gestaltningsmässigt och är en gemensam entré för skolans samtliga elever oavsett programtillhörighet. Efter att ha passerat entrén leds man direkt in i det centrala atriet med överljus,”kunskapsgatan”, varifrån man når undervisningslokaler, bibliotek, aula och andra centrala funktioner för verksamheten. Lösningen har gett en kompakt och effektiv byggnad med korta gångavstånd och god överblickbarhet, samtidigt som man på ett naturligt sätt knyter ihop den nya byggnaden med den äldre skoldelen vilken byggs om. Byggnadens exteriör följer byggnadens uppdelning i tre avlånga huskroppar. Mittskeppet (kopparfärgad plåt) särskiljs i material mot sidoskeppen (ljust tegel) för att signalera olika funktioner och innehåll. Den norra fasaden av mittskeppet har fått ett stort majestätiskt glasparti in till skolans aula. Glaspartiet bidrar starkt till att annonsera skolan samt bjuda in staden till byggnaden.

År: 2017
Beställare: Halmstads kommun
Omfattning: 8500m²
Ort: Halmstad


info@fredblad.se