top of page

Kattegattgymnasiet

Kattegattgymnasiet är Halmstads största gymnasieskola och huserar flertalet teoretiska och praktiska program. Skolan invigdes hösten 2020 då 1 600 elever och en personalstyrka på 200 personer tog byggnaden i bruk.

År: 2020
Plats: Halmstad
Omfattning: 19 500 m²
Beställare: Halmstads kommun/SKANSKA
Foto: Felix Gerlach

Gymnasiet ersätter det tidigare Kattegattgymnasiet byggt på 60, 70 och 80-talet. Dessa byggnader låg på samma tomt men är nu helt rivna för att ge plats åt den nya skolan. Från början skulle 80-talsdelen på 12 500 m2 där de praktiska programmen låg enbart byggas om, men efter en förstudie gjord av Fredblad visades på möjligheten att implementera dessa ytkrävande program i resten av skolan. Programmen föreslogs bli organiserade runt ett teknikcenter med stora möjligheter att på ett inspirerande och pedagogiskt sätt samverka med de mer teoretiska programmen. I den tidigare skolan hade de olika programinriktningarna varit åtskilda, vilket motverkade interaktion mellan eleverna. Förstudien godkändes och en helt nybyggd sammanhållen skola kunde planeras.

​Huvudentrén på skolan vänder sig mot staden. Från entréhallen går eleverna till sina olika program vilka är förlagda kring två atriumtorg där man kan ta en fika, studera eller ha grupparbeten.

Atriumgtorgen med sina dagsljusinsläpp är avgörande för att lösa denna kompakta och yteffektiva byggnad. Drivande i designprocessen har varit att skapa ytor vilka under dagen används så mycket som möjligt och har flera olika funktioner som främjar pedagogiken. Ett exempel på det är att matsalen inte enbart används för att äta i utan även är inredd för att fungera som en öppen studieyta övriga tider under dagen.

Fredblad har i detta projekt ritat byggnad, fast inredning och lös inredning som är helt ny. Material och färgpalett i interiörerna har succesivt utvecklas till en egen grammatik. Idén bygger på att våga använda färg och intressanta materialkombinationer för att inspirera och samtidigt göra skolan lätt att orientera sig i.

​För att åstadkomma en intressant och varierad byggnad har en rad åtgärder gjorts. Bland annat har vi använt flera typer av fasadmaterial och formgett ett skulpturalt indrag vid entrén. En av de mest karakteristiska delarna i exteriören är de sex norrvända taklanterninerna över teknikcentret. Den sågtandsformade siluetten blir en historisk blinkning till tidiga industribyggnader.

Drivande i designprocessen har varit att skapa ytor vilka under dagen används så mycket som möjligt och har flera olika funktioner som främjar pedagogiken.

Kontakt

Henrik Geijer
Arkitekt MSA

Erik Sjöberg
Byggnadsingenjör

bottom of page