top of page

Gustavas Plats

På den före detta busstationen i Älvängen planeras det för ett nytt bostadskvarter, vilket ger Älvängen ett inslag av stadsmässig karaktär.

År: 2016
Plats: Älvängen
Omfattning: 9 250 m²
Beställare: Serneke

Kvarter som bidrar med liv och rörelse

Tillsammans med Serneke och Ale kommun har Fredblad tagit fram ett förslag för 120 nya lägenheter, yta för lokaler och ett parkeringshus. Tillsammans bildas ett kvarter som kommer bidra med liv och rörelse till Älvängen och dess invånare.

Förslaget ligger till grund för framtagandet av ny detaljplan för platsen. Det nya bostadskvarteret är utformat som ett slutet kvarter mot gatan, vilket ger Älvängen ett inslag av stadsmässig karaktär. För att möta områdets skala hålls höjden huvudsakligen till fyra våningar. Täta entréer ger förutsättningar för liv på gatan.

Det nya bostadskvarteret är utformat som ett slutet kvarter mot gatan

Bottenvåningen mot Göteborgsvägen är uppglasad och ger plats åt lokaler, främst i kvarterets hörnlägen. Kvarterets lugna innegård ger de boende utrymme för avkoppling och umgänge. En högre byggnad om 12 våningar avslutar kvarteret i sydöst.

Den sammanhängande kvarterskroppen har ett uppbrutet och varierat uttryck genom en vertikalt indelad fasad och volym, genom en varierad mix av bland annat fasadmaterial och kulör.

Kontakt

Linda Andersson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page