top of page

Västerbergsskolan & Bifrost förskola

Centralt i Mölndal alldeles intill Änggårdsbergen ligger Västerbergsskolan och Bifrosts förskola. Fredblad arkitekter har utformat och gestaltat deras nya, växande lokaler. Skolan och förskolans koppling till berget och skogen är ständigt närvarande och i förslaget gör den närliggande naturen sig påmind även inomhus.

År: 2019
Plats: Mölndal
Beställare: Mölndals stad

Naturen gör sig påmind även inomhus

Idag ligger förskola och skola angränsade till varandra men i förslaget länkas byggnaderna samman. Västerbergsskolan och Bifrost förskola har en vision om att utveckla sitt samarbete, något som förenklas om de två verksamheternas lokaler förenas.

Västerbergsskolan
Västerbergsskolan är planerad att vara en flexibel F-9 skola samt särskola och träningssärskola. Totalt kan skolan rymma 640 elever. Integrerad i skolan ligger en fullstor idrottshall som kan användas kvällstid och på helger av föreningar i området.

​Skolan har en huvudentré och flera mindre entréer. Skolan kommer att bli skofri och direkt vid entréerna finns yta att ta av sig skorna för att sedan bära dem till sitt kapprum längre in i skolan. Vid huvudentrén finns en central plats med rymd. En generös trappa kan användas som scen och amfiteater. Under trappan kan man också sitta och hänga eller läsa en bok. Öppna läromiljöer och studieplatser integreras i kommunikationsytor mellan klassrum och andra funktioner. Sittplatser i olika former skapar rum i rummen och bidrar till lugn och ro. Utblickar mot gård och natur är hela tiden närvarande när du rör dig genom skolan. De invändiga rummen utgörs av en dov bas där många omhändertagna detaljer med antydningar till abstrakt skog tillsammans utgör en helhet.

​Nya Västerbergsskolans yttre gestaltning är inspirerad av klipplandskap. Den vänder upp sig mot söder och omfamnar gård och skog. Både grönska och vatten blir en del av skolgården och det finns ett nära samband mellan inne och ute. Utemiljöerna utformas för både lek och lärande och ska kunna användas året om för att ge eleverna möjlighet att uppleva naturen runt skolan. De omsorgsfullt gestaltade utemiljöerna möjliggör även för utomhuspedagogik när vädret tillåter.

Idag ligger förskola och skola angränsade till varandra men i förslaget länkas byggnaderna samman. Västerbergsskolan och Bifrost förskola har en vision om att utveckla sitt samarbete, något som förenklas om de två verksamheternas lokaler förenas.

Nya Bifrost förskola
Närheten till den angränsande naturen lyfts fram som Bifrost förskolas främsta tillgång. Denna koppling mellan förskola och natur bejakas och stärks i förslaget. Byggnaden återspeglar naturen runtomkring, både genom materialitet och oregelbundenhet i form. Kopplingen mellan byggnad och natur cementeras genom att natur och dagsljus förs in i förskolan genom stora öppningar i fasaden och genom rum med stor rymd.

Förskolan ska totalt inrymma 12 avdelningar, med 216 barn. Inuti förskolan finns många vrår och rum i rum som bryter upp den större skalan och ger plats åt aktiviteter enskilt eller i små grupper. Samtidigt finns en överblick som skapas genom öppningar i väggar, halvhöga väggar och halvöppna rum.

Den nya innemiljön ska vara föränderlig. För att åstadkomma detta skapas generella ytor och rum där man lätt kan plocka fram och bort redskap för olika aktiviteter. Innemiljön ska upplevas luftig och vara en naturlig övergång mellan ute och inne. Förskolans utomhusmiljö är det viktigaste rummet då många avdelningar är ute stor del av dagen. På gården finns det omsorgsfullt uttänkta aktivitetsstationer som utmanar alla sinnen.

Bifrost nya förskola bildar en koppling med Västerbergsskolan och fångar samtidigt in gården, skogen och dess natur. Genom sin knäckande form blir volymen en del av det omgivande landskapet.

Kontakt

Linda Andersson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page