top of page

Mölndals innerstad

Trots det gynnsamma läget hade Mölndal centrum under lång tid stagnerat, med nedläggningar av butiker och vakanta lokaler. Ett stort centrumutvecklingsprojekt med bibliotek, galleria och hotell, hade gått om intet efter att byggherren dragit sig ur.

År: 2017
Plats: Mölndal
Omfattning: 30 000 m²
Beställare: Mölndalsbostäder
Foto: Per Kårehed

Centrumutvecklingsplan för att vända negativ trend

Det kommunala bostadsbolaget Mölndalsbostäder som äger flera av fastigheterna i den norra delen av centrum och anlitade Fredblad arkitekter kort därefter för att ta fram en centrumutvecklingsplan som skulle vända trenden. Vårt förslag blev om- och tillbyggnad i Kv. Hajen 2 och helt nya byggnader i Kv. Gråsejen för att göra om Bergmansgatan till en stadsgata med butiker längs båda sidor och en tillförsel av ca 200 nya lägenheter.

Parallellt med detta startades utredningar i den södra delen av centrum, som så småningom resulterade i en ny stor stadsgalleria och ytterligare tillskott av bostäder. Planprocesser för norra och södra centrum startades och ett gestaltningsprogram för Mölndals innerstad togs fram i samverkan mellan Mölndals stad och byggherrarna, med hjälp av bland annat Mareld landskapsarkitekter.

I Kv. Hajen 2 fanns ett centrumhus i tre plan, huset byggdes nu om och till i stor omfattning så att de två första planen idag inrymmer ca 11 000 kvm kommersiella ytor, varav ca 3 200 kvm nytt stadsbibliotek. Ovanpå detta byggdes 200 hyresrätter i tre lameller och ett punkthus.

Området inrymmer idag stadsbibliotek, fiskhall, ostbutik, vårdcentral, mataffär, kontor och bostäder. En multifunktionsbyggnad i ordets rätta bemärkelse.

Utmaningarna i projektet var många. Det nya huset skulle anpassas till det befintliga husets grundläggning och stomme, alla husets sidor skulle förvandlas till framsidor med butikslokaler eller bibliotek. Logistiken skulle fungera för handel och restauranger utan att ta någon fasadyta i anspråk.

Vi skapade en sammanhållen men varierad fasadgestaltning för de första två våningarna – en rytmiskt varierad tegelfasad med stora mässingsomfattade glasöppningar som passar in i det ursprungliga husets stomsystem. Gatans golv av granit bildar husets sockel och stuprören är infällda i nischer i tegelfasaden. Bostadsdelarna fick en mer vardaglig gestaltning med betongelement med ingjutna blindfogar i ett enkelt mönster som återkommer i screentryck på balkongräcken och i den indragna takvåningens skivfasad.

Byggnaden inrymmer idag stadsbibliotek, fiskhall, ostbutik, vårdcentral, mataffär, kontor och bostäder. En multifunktionsbyggnad i ordets rätta bemärkelse som verkligen bidrar till att göra Mölndals innerstad till en attraktiv stadsmiljö för Mölndalsbor och besökare.

Kontakt

Per Uhlin
Arkitekt SAR/MSA

Åsa Palm
Byggnadsingenjör

bottom of page